บริการด้านภาษี

lead-07

บริษัทฯ ยินดีเสนอบริการทางด้านภาษีอากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นการลดภาระของกิจการ ในการจัดเตรียมเอกสาร โดยจัดทำและยื่นแบบเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่อกรมสรรพากร รายเดือน และรายปี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
  • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30, ภ.พ. 36
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ. จ่าย
  • จัดทำและนำส่งแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ.ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3
  • จัดทำและนำส่งแบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ. ที่จ่าย ภ.ง.ด. 53
  • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้ พนักงานหัก ณ. ที่จ่าย จากเงินเดือน ภ.ง.ด. 1
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 และ ประจำปี ภ.ง.ด. 90 และ 91
 5. จัดทำประมาณการเสียภาษีเงินได้นิติบุคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
 6. จัดทำและยื่นแบบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด. 50
 7. จัดทำและยื่นแบบรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี ภ.ง.ด. 1 ก

jigsaw