บริการด้านตรวจสอบบัญชี

lead-04

บริษัทฯ ยินดีเสนอบริการด้านการตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountants) และทีมงานผู้สอบภาษีอากร (TA : Tax Auditor) ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ

  • รับตรวจสอบบัญชี และงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย และปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
  • นำเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่พบในระหว่างการตรวจสอบ ความเหมาะสมของระบบบัญชี และ สาระสำคัญต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ

jigsaw