อบรมสัมมนา

รู้เท่าทัน วิเคราะห์ เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
08/11/2018
รู้เท่าทัน : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs และ NPAEs 2020
06/11/2019

เจาะประเด็นการทุจริตที่องค์กรต้องรู้ให้ทันและจัดการให้จบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

default-image-srongpol

หลักสูตรสัมมนา

เจาะประเด็นการทุจริตที่องค์กรต้องรู้ให้ทันและจัดการให้จบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

วิทยากร

ดร. สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์

วันที่

17 กันยายน 2562

เวลา

09.00-17.00 น.

สถานที่

ณ โรงแรม โนโวเทล ห้องสวนหลวงบอลรูม ถนนศรีนครินทร์ บางนา

อัตราสัมมนา

สมาชิก 1,000 บาท | บุคคลทั่วไป 1,500 บาท

CPD CPA
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
6 6