ความรู้เรื่องบัญชี

แนวทางการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่สำหรับ บมจ. และไม่ใช่ บมจ.
20/04/2015
Grand opening
10/06/2015

1 ปี กับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และมาตราฐานการบัญชีควรเป็นกฎหมายหรือไม่ ?

ตามที่พระราชญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2543 เป็นต้นไป

ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขจากประกาศคณะปฏิวัติ 285 (ปว. 285) ให้การจัดทำบัญชีของธุรกิจมีความเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งจาก พ.ร.บ.การบัญชีดังกล่าวได้ส่งผลต่อผู้ประกอบการในฐานะผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือสมุหบัญชีในฐานะผู้ทำบัญชี ตลอดจนการบัญญัติให้มาตรฐานบัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น คณะกรรมการธุรกิจและการลงทุน หอการค้าไทย พิจารณาเห็นว่า พ.ร.บ.บัญชีดังกล่าวมีทั้งประโยชน์ และอุปสรรคต่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้ประกอบการโดยรวม ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อเรื่อง ” 1 ปี กับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การบัญชีโดยรวม ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อเรื่อง “1 ปี กับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญชีควรเป็นกฎหมายหรือไม่ ? ขึ้นที่โรงแรม The Emerrald ถนนรัชดาภิเษก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและนักบัญชี ตลอดจนเป็นการระดมข้อคิดเห็นผลกระทบในมุมมองต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้พิจารณาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

ข้อมูลดี ๆ จากเว็บไซต์ http://www.cpa4bis.com/