เราคือทรงพล

ประวัติความเป็นมาและการดำเนินธุรกิจ

เดิมเป็นสำนักงานบัญชีในรูปของคณะบุคaคล ได้ดำเนินกิจการบริการ ทางด้านบัญชีและตรวจสอบ มาตั้งแต่ปี 2542 นับเป็นเวลา 15 ปีกว่า และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในรูปบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551

โดยให้การบริการทางด้านบัญชีและกฎหมาย งานตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และเป็นที่ปรึกษางานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีและภาษี อากร กฎหมาย รวมถึงการวางแผน ทางด้านธุรกิจ โดยได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่น จากผู้ประกอบธุรกิจมายาวนาน ด้วยคุณภาพมาตรฐานมาโดยตลอด

คณะกรรมการและผู้บริหาร

1. นายทรงพล ทองวิจิตร ประธานกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทองวิจิตร เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท เอสพีเอ็ม การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ สอบบัญชี (2518) จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท เอสพีเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • วิทยากร ผู้เชียวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร
 • ที่ปรึกษางานด้านบัญชี บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2. ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง ที่ปรึกษาด้านการตลาด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
 • คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และไทยโพสต์, นิตยาสารEnergy Saving, Bus&Truck, Modern Manufacturing
 • อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ที่ปรึกษา บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ(ช่อง 9) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรพัฒนาบุคลากรอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา
 • การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต

3. ดร.ปรีชา สวน ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 • ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการวิชาการบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • วิทยากรอบรม CPA TA CPD
 • วิทยากรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำงาน
 • ที่ปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากร
 • อาจารย์พิเศษ สอนวิชาด้านบัญชีและภาษีอากร
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ม.รามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.รามคำแหง
 • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) ม.รามคำแหง
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
 • ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจากกรมสรรพากร

4. นายชัยนุ บัวทอง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เงินทุนสากล จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการสินเชื่อ บริษัท เงินทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เงินทุนกรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
คุณวุฒิการศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (ได้รับใบอนุญาติจากสมาชิกสภาทนายความ)

5. นายนพพล วงษ์มณี กรรมการบริหาร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
 • กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ทองวิจิตร เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัทในกลุ่ม จีรภัทร์ (ประกอบกิจการด้านโรงแรม)
ประสบการณ์การทำงาน
 • ที่ปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากร
 • อาจารย์พิเศษ สอนวิชาด้านบัญชีและภาษีอากร
คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประเภทธุรกิจ

ให้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาด้านกฎหมาย ภาษีอากร วางรูประบบบัญชี และ คอมพิวเตอร์

สถานะ บริษัทจำกัด

(ทะเบียนเลขที่ 0115551003093)
ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท