ข่าวและกิจกรรม

Srongpol User Manual
20/12/2017
อบรมสัมมนา 25/7/2561
06/12/2018

อบรมสัมมนา เรื่อง “รู้เท่าทัน วิเคราะห์ เจาะลึก” มาตรฐานบัญชี

ชื่อหลักสูตร  รู้เท่าทัน วิเคราะห์ เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ


รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต

  1. ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

1.1 วิวัฒนาการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

1.2 ความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้กับธุรกิจที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในอนาคต

3. หลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้กับธุรกิจที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

3.1  องค์ประกอบงบการเงิน คำนิยาม การรับรู้ และการวัดมูลค่า

3.2 การนำเสนองบการเงิน

3.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

3.4 ประเด็นหลักๆ ที่ควรรู้

– เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   – สินค้าคงเหลือ   – เงินลงทุน

– ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

– สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  – ต้นทุนการกู้ยืม

– สัญญาเช่า   – ภาษีเงินได้  – ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

– เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

3.5 ประเด็นรายได้และค่าใช้จ่าย

– รายได้  – การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  – สัญญาก่อสร้าง

– อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี