ข่าวและกิจกรรม

บริษัททรงพล การบัญชีและกฏหมาย จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
01/09/2020
อบรมมาตรฐานใหม่ 2563
17/10/2020

อบรมสัมมนา ปี 2563 “มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด” ณ โรงแรมคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

หลักสูตร

“มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด”

หัวข้ออบรม

      TFRS 16 สัญญาเช่า

 1. สัญญาแบบไหนต้องบันทึกบัญชี
 2. “ทรัพย์สินสิทธิการใช้” และ “หนี้สินตามสัญญาเช่า” คำนวณอย่างไร
 3. “ทรัพย์สินสิทธิการใช้” และ “หนี้สินตามสัญญาเช่า” บันทึกบัญชีอย่างไร
 4. สินทรัพย์ที่เช่ามีมูลค่าต่ำและสัญญาเช่าระยะสั้น ต้องคำนวณและบันทึกอย่างไร
 5. สัญญาที่มีอยู่ก่อนต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

      TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน

 1. การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (The Simplified Approach (TFRS9- 5.15))
 2. การบันทึกบัญชีกรณีให้กู้ยืมระยะยาวไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
 3. การวัดมูลค่าเงินลงทุนประเภทต่างๆ

     Transfer Pricing

 1. Disclosure From
 2. ใครต้องยื่น Disclosure From
 3. ตัวอย่างการถือหุ้นแต่ละกรณีที่ต้องยื่น Disclosure From
 4. ตัวอย่างกรณีใครต้องยื่นและไม่ต้องยื่น Disclosure From

วัตถุประสงค์

 1. รู้และเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปใช้ให้ได้จริง
 2. รู้เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักบัญชี
 2. ผู้สอบบัญชี
 3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ