บริการปรึกษาปัญหาทางบัญชีและภาษี

lead-08

บริษัทยินดีเสนอบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ทันเวลา และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

และยังมีบริการการวางแผนภาษี เงินได้นิติบุคคล การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ธุรกิจของท่านมี แนวทางในการปฏิบัติ ที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขที่กฎหมายกำหนด โดยมุ่งหวัง ให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียนั้น เป็นจำนวนที่ประหยัดที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยไม่อาศัยการทุจริตหรือเลี่ยงภาษีอากร

jigsaw