บริการด้านจัดทำบัญชี

บริษัทฯ ยินดีเสนอบริการด้านการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี โดยผู้มีความรู้ความชำนาญงานมากกว่า 15 ปี

  • จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ Software ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรยอมรับ
  • จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท รวมทั้งประกันสังคม
  • จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำงบการเงินทุกเดือนเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้   อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
  • บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร และงานวางระบบบัญชีของกิจการ

jigsaw