บริการด้านจดทะเบียน

lead-03

บริษัทยินดีเสนอบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการจดทะเบียน บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ทางราชการกำหนด

  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า
  • บริการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท,การแก้ไขกรรมการเข้าใหม่ หรือลาออก,การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้ลงนาม,การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์,การย้ายสถานประกอบการ เพิ่มสาขา ลดสาขา ,การเพิ่มทุน หรือลดทุน ฯลฯ
  • บริการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ /ห้างหุ้นส่วน และชำระบัญชี
  • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • บริการขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน

jigsaw